ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี

 

          บริการรับทำบัญชี (Bookkeeping)
กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี "ผู้จัดทำบัญชี" อย่างน้อยแห่งละ 1 คน ในการรับผิดชอบการทำบัญชีของบริษัท 
     วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี
■ เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง 
■ จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนด 
■ จัด ทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี 
และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

          ขอบเขตงานบริการ

บริการด้านบัญชีการเงิน 
1.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ 
2.ยื่นเรื่องเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด 
3.วิเคราะห์ รายการเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ 
4. จัดทำบัญชีด้วย software สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด, จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
5. จัด ทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงก์ สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด 
6. ปิดงบการเงิน อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้ทันท่วงที 
7. จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี ได้แก่ 
- งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี (Bank Reconcile) 
- ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register) 
- ข้อมูลลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 

บริการด้านภาษี + บริการด้านประกันสังคม 
1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่ 
- แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1) 
- แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53) 
- แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 
2. จัดเตรียม + คำนวณแบบนำส่งสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง 
3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่ 

- สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)

- คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)

- จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์ 
สำนักงานยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลาจัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้งานออกมามี คุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็น ปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการเงิน เริ่มต้นค่าบริการเพียงห้าพันบาทต่อเดือน

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
104 ซอยร่มเกล้า 19/7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
สาขา ลาดกระบัง
1842 ซอยลาดกระบัง 46/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ  094-4416155  02-0570695  (ID LINE)  tsa-accounting  E-mail : tsa-accounting@hotmail.com