ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี

 

         บริการตรวจสอบบัญชี (Audit) 
ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบเพื่อนำส่งให้หน่วย งานราชการต่อไป


         การตรวจบัญชีมีวัตถุประสงค์คือ ... ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้รับทราบข้อมูล อย่างเพียงพอ 

         ขอบเขตของงานบริการ 
1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
2. รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี 
3. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

สำนักงานของเรายึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบตรงตามกำหนดเวลาจัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้งานออกมามี คุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็น ปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรและที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
104 ซอยร่มเกล้า 19/7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
สาขา ลาดกระบัง
1842 ซอยลาดกระบัง 46/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ  094-4416155  02-0570695  (ID LINE)  tsa-accounting  E-mail : tsa-accounting@hotmail.com