ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี

 

มาตรฐานการสอบบัญชี


หมวดรหัส

                      เรื่อง

120
200-900
200
210
220
230
240
250
300-399
300
310
320
400-499
400
401
402
500-599
500
501
510
520
530
540
550
560
570
580
600-699
600
610
620
700-799
700
710
720
800-899
800
810
900-999
910
920
930
1008

แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชี
ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
การทุจริตและข้อผิดพลาด
การพิจารณาถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตรวจสอบ
การวางแผนงานสอบบัญชี
การวางแผนงานสอบบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
ความมีสาระสำคัญในงานสอบบัญชี
การควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการจากองค์การอื่น
หลักฐานการสอบบัญชี
หลักฐานการสอบบัญชี
หลักฐานการสอบบัญชี-ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ
การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี
การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
การดำเนินงานต่อเนื่อง
คำรับรองของผู้บริหาร
การใช้ผลงานของผู้อื่น
การใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่น
การพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน
การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน
รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
(รายงานของผู้สอบบัญชี)ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
กรณีพิเศษ
รายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
บริการเกี่ยวเนื่อง
การสอบทานงบการเงิน
การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน8
การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน 
- ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

    แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชี

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
104 ซอยร่มเกล้า 19/7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
สาขา ลาดกระบัง
1842 ซอยลาดกระบัง 46/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ  094-4416155  02-0570695  (ID LINE)  tsa-accounting  E-mail : tsa-accounting@hotmail.com